Personvern

Henvisning til personvernet etter personvernforordningen

Her får du alle opplysninger om innhenting og behandling av dine personopplysninger:
Personverninformasjon etter GDPR art. 13, 3. ledd (PDF, 83 KB).

 


 

1. Personvern i ett blikk

Generelle henvisninger

De følgende henvisningene gir et kortfattet overblikk over hva som skjer med dine personopplysninger når du besøker vår nettside. Personopplysninger er alle de opplysningene som du kan personlig identifiseres gjennom. Utførlige opplysninger om temaet personvern kan du få fra vår Personvernerklæring som du finner under denne teksten.

Datainnsamling på vår nettside

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på denne nettsiden?
Databehandlingen på denne nettsiden utføres av nettsideoperatøren. Dennes kontaktopplysninger kan du finne på Imprint på denne nettsiden.

Hvordan innhenter vi opplysningene dine?
Opplysningene dine blir for det første innhentet ved at du oppgir dem til oss. Her kan det for eksempel dreie seg om opplysninger som du har oppgitt i et kontaktskjema. Andre opplysninger blir innhentet automatisk gjennom vårt IT-system når du besøker nettsiden vår. Dette er fremfor alt tekniske data (f. eks. nettleser, operativsystem eller klokkeslett for åpning av siden). Innhentingen av disse opplysningene utføres automatisk, så snart du går inn på nettsiden vår.

Hva bruker vi opplysningene dine til?
En del av de opplysningene innhenter vi for å sikre en feilfri klargjøring av nettsiden. Andre opplysninger kan benyttes til analyse av hvordan du benytter siden.

Hvilke rettigheter har du angående opplysningene dine?
Du har rett til når som helst vederlagsfritt å få opplysninger om opprinnelse, mottakere og formål for de personopplysningene som er lagret om deg. Du har dessuten rett til å forlange korrigering, begrensning eller sletting av disse opplysningene. Til dette samt for andre spørsmål til temaet personvern kan du når som helst henvende deg til den adressen som oppgis under Imprint. Videre har du klagerett til kompetente tilsynsmyndigheter.

Dessuten har du under bestemte forutsetninger rett til å forlange innskrenkninger i behandlingen av dine personopplysninger. Detaljer om dette finner du i Personvernerklæringen under „Rett til innskrenkninger i behandlingen“.

Analyseverktøy og verktøy fra tredjepartsleverandører

Ved besøk på nettsiden vår kan din surfeatferd evalueres statistisk. Dette skjer først og fremst med informasjonskapsler og med såkalte analyseprogrammer. Analysen av din surfeatferd utføres som regel anonymt; surfeatferden kan ikke tilbakeføres til deg.

Du kan fremme innsigelser mot denne analysen eller forhindre den med å nekte benyttelse av bestemte verktøy. Detaljerte opplysninger om disse verktøyene og om dine muligheter til å fremme innsigelser, finner du i følgende Personvernerklæring.

2. Generelle henvisninger og pliktopplysninger

Personvern

Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler dine personopplysninger fortrolig og i samsvar med de lovbestemte personvernforskriftene samt denne Personvernerklæringen.

Når du benytter denne nettsiden, blir forskjellige personopplysninger innhentet. Personopplysninger er data som gjør det mulig å kunne identifisere deg personlig. Den foreliggende Personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger vi innhenter og hva vi benytter dem til. Den forklarer også hvordan og til hvilke formål det skjer.

Vi viser til at dataoverføring i internett (f. eks. gjennom e-postmeldinger) kan oppvise sikkerhetshull. En fullstendig beskyttelse av opplysningene mot tilgang fra tredjemenn er ikke mulig.

Henvisning til ansvarlig sted

Det ansvarlige stedet for databehandlingen på denne nettsiden er:
Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG
Kemptener Str. 17 - 24
87493 Lauben/Allgäu
Telefon:: +49 8374 92-0
E-post: info@champignon.de

Ansvarlig sted er den fysiske eller juridiske person som alene eller sammen med andre gjør beslutning om formålet og middelet for behandlingen av personopplysningene (f. eks. navn, e-postadresse o. l.).

Lovbestemt personvernombud

Vi har for vår virksomhet oppnevnt et personvernombud.
Thomas Hug
IDKOM Networks GmbH
Dieselstraße 1
87437 Kempten (Allgäu)
Telefon:: +49 831-59090-0
E-post: datenschutz@idkom.de

Tilbakekalling av ditt samtykke til databehandling

Mange typer databehandling er bare mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake et allerede avgitt samtykke. For dette er det tilstrekkelig med en formløs melding gjennom e-post til oss. Rettmessigheten av den databehandling som er utført frem til tilbakekallingen blir uberørt.

Innsigelsesrett mot datainnsamling i særlige tilfeller samt mot direktereklame (GDPR art. 21)

Når databehandlingen utføres på grunnlag av GDPR art. 6, 1. ledd, bokstav e eller f, har du rett til når som helst, på grunnlag av din særskilte situasjon, å fremme innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger; dette gjelder også for profilering som støtter seg på disse bestemmelsene. Det eventuelle rettsgrunnlaget som en behandling beror på, utleder du av denne Personvernerklæringen.

Når du fremmer innsigelser, vil vi ikke lenger behandle dine aktuelle personopplysninger, med mindre vi kan godtgjøre tvingende beskyttelsesverdige grunner for behandlingen, som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter eller behandlingen tjener til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare os mot rettskrav (innsigelser etter GDPR art. 21, 1. ledd).

Hvis dine personopplysninger blir behandlet for å operere direktereklame, så har du rett til når som helst å fremme innsigelser mot behandling av personopplysninger om deg med tanke på slike reklameformål; dette gjelder også for profilering, såfremt den står i forbindelse med slik direktereklame. Når du fremmer innsigelser, vil dine aktuelle personopplysninger ikke lenger bli benyttet for direktereklame (innsigelser etter GDPR art. 21, 2. ledd).

Klagerett til kompetent tilsynsmyndighet

I tilfelle av brudd på personvernforordningen (GDPR) har den registrerte en klagerett til en tilsynsmyndighet, nærmere bestemt i den medlemsstat hvor vedkommende har sitt vanlige opphold, eller hvor arbeidsplassen ligger eller på det stedet hvor det formentlige bruddet har skjedd. Klageretten består ubeskåret av andre forvaltningsrettslige eller judisielle rettsmidler.

Rett til dataoverførbarhet

Du har rett til å be om å få utlevert de opplysningene som vi behandler automatisert på grunnlag av ditt samtykke eller for oppfyllelse av en avtale, enten til deg eller til en tredjepart i et gjengs, maskinlesbart format. Såfremt du krever direkte overføring av opplysningene til en annen ansvarlig, utføres dette kun såfremt det teknisk lar seg gjøre.

SSL- henholdsvis TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføring av fortrolig innhold, som for eksempel bestillinger eller forespørsler som du sender til oss som sidens operatør, benytter vi en SSL- henholdsvis en TLS-kryptering. En kryptert forbindelse gjenkjenner du på det at adresselinjen i nettleseren endres fra „http://“ til „https://“ og på lås-symbolet i nettleserlinjen din.

Når SSL- henholdsvis TLS-krypteringen er aktivert, vil de opplysningene du har oversendt til oss ikke kunne leses av tredjeparter.

Innsyn, begrensning, sletting og retting

Innenfor rammene av gjeldende lovbestemmelser har du til enhver tid rett til vederlagsfritt innsyn i dine lagrede personopplysninger, opplysningenes kilder og mottakere og formålet med databehandlingen og også en rett til korrigering, begrensning eller sletting av disse opplysningene. For dette samt for videre spørsmål til temaet personopplysninger kan du til enhver tid henvende deg til oss gjennom den adresse som angis under Imprint.

Rett til begrensninger i behandlingen

Du har rett til å kreve begrensninger i behandlingen av dine personopplysninger. For dette kan du til enhver tid henvende deg til oss gjennom den adresse som angis i Imprint. Retten til begrensninger i behandlingen består i følgende tilfeller:

• Når du bestrider riktigheten av dine personopplysninger som er lagret hos oss, har vi som regel behov for tid til å overprøve dette. For den tiden prøvingen tar, har du rett til å kreve begrensninger i behandlingen av personopplysningene dine.
• Når behandlingen av dine personopplysninger forgår eller har foregått urettmessig, kan du i stedet for sletting kreve begrensninger i databehandlingen.
• Når vi ikke lenger har behov for dine personopplysninger, men du fortsatt trenger dem til å utøve, forsvare eller gjøre dem gjeldende mot rettskrav, har du rett til, i stedet for sletting å kreve begrensninger i behandlingen av dine personopplysninger.
• Når du fremmet en innsigelse etter GDPR art. 21, 1. ledd, må det foretas en avveining mellom dine og våre interesser. Så lenge det fremdeles ikke er fastslått hvem sine interesser som veier tyngst, har du rett til å kreve begrensninger i behandlingen av dine personopplysninger.
Når du har begrenset behandlingen av dine personopplysninger, kan disse opplysningene – bortsett fra din lagring – kun behandles med ditt samtykke eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare mot rettskrav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av grunner knyttet til en viktig offentlig interesse for EU eller en medlemsstat.

3. Datainnhenting på nettsiden vår

Informasjonskapsler



Server-loggfiler

 

Leverandøren av sidene innhenter og lagrer automatisk opplysninger i såkalte server-loggfiler, som nettleseren din oversender automatisk til oss. Dette er:

• nettlesertype og nettleserversjon 
• benyttet operativsystem
• henviserens URL
• vertsnavn på nedlastende datamaskin
• tidspunkt for serverspørsmål
• IP-adresse

En sammenføring av disse opplysningene med andre datakilder blir ikke foretatt.

Innhentingen av disse opplysningene utføres på grunnlag av GDPR art. 6, 1. ledd, bokstav f. Nettsideoperatøren har en berettiget interesse i en teknisk feilfri fremstilling og optimalisering av sin nettside – for å oppnå dette må server-loggfilene innhentes.

Kontaktskjema

Når du sender oss spørsmål gjennom kontaktskjema, vil dine opplysninger fra skjemaet inklusive dine oppgitte kontaktopplysninger bli lagret hos oss med tanke på behandling av spørsmålene. Disse opplysningene gir vi ikke videre uten ditt samtykke.

Behandlingen av de opplysningene du har oppgitt i kontaktskjemaet utføres dermed utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (GDPR art. 6, 1. ledd, bokstav a). Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykket. For dette er det tilstrekkelig med en formløs melding på e-post til oss. Rettmessigheten av den databehandlingen som har foregått frem til tilbakekallelsen forblir uberørt.

De opplysningene du har gitt til oss gjennom kontaktskjemaet blir værende hos oss, helt til du oppfordrer oss til sletting av dem, eller du tilbakekaller samtykket til lagring eller formålet med datalagringen bortfaller (f. eks. etter avsluttet behandling av ditt spørsmål). Tvingende lovbestemmelser - særlig oppbevaringsfrister – blir uberørt.

Spørsmål gjennom e-post, telefon eller telefaks

Når du kontakter oss via e-post, telefon eller telefaks, vil spørsmålet ditt inklusive alle de personopplysningene som fremgår der (som navn, spørsmål) bli lagret og behandlet hos oss med henblikk på behandling av din sak. Disse opplysningene gir vi ikke videre uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse opplysningene utføres på grunnlag av GDPR art. 6, 1. ledd, bokstav b, såfremt spørsmålet ditt henger sammen med oppfyllelsen av en kontrakt eller er nødvendig for gjennomføring av kontraktsmessige tiltak. I alle øvrige tilfeller beror behandlingen på ditt samtykke (GDPR art. 6, 1. ledd, bokstav a) og/eller på våre berettigede interesser (GDPR art. 6, 1. ledd, bokstav f), da vi har en berettiget interesse i en effektiv behandling av de spørsmål som er rettet til oss.

De opplysningene du har oversendt oss gjennom kontakthenvendelser, blir værende hos oss, helt til du oppfordrer oss til å slette dem, eller du tilbakekaller ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagringen bortfaller (f. eks. etter avsluttet behandling av saken din). Tvingende lovbestemmelser - særlig lovbestemte oppbevaringsfrister – forblir uberørt.

4. Analyseverktøy og reklame

Matomo (tidligere Piwik)

Denne nettsiden benytter Open Source web-analysetjenesten Matomo. Matomo anvender såkalte „informasjonskapsler“. Dette er små tekstfiler, som blir lagret på datamaskinen din og som muliggjør en analyse av hvordan nettsiden blir benyttet. I tillegg blir de opplysningene om benyttelse av nettsiden som innhentes gjennom informasjonskapslene lagret på vår server. IP-adressen blir anonymisert før lagringen.

Matomo-informasjonskapsler blir værende på din datamaskin helt til du sletter dem.

Lagringen av Matomo-informasjonskapsler og anvendelse av dette analyseverktøyet utføres på grunnlag av GDPR art. 6, 1. ledd, bokstav f. Nettsideoperatøren har en berettiget interesse i en anonymisert analyse av hvordan siden benyttes, for å optimalisere både sitt internettilbud og sin reklame.

De opplysninger om anvendelse av nettsiden som innhentes gjennom informasjonskapsler blir ikke formidlet videre til tredjeparter. Du kan forhindre lagringen av informasjonskapslene gjennom en korresponderende innstilling av din nettleserprogramvare; vi gjør imidlertid oppmerksom på at i så fall kan det være at ikke samtlige funksjoner på denne nettsiden kan benyttes fullt ut.

Dersom du ikke er innforstått med lagringen og benyttelsen av dine opplysninger, kan du deaktivere lagringen og benyttelsen her. I så fall vil det legges igjen en avmeldings-informasjonskapsel i nettleseren din, som forhindrer at Matomo lagrer opplysninger om benyttelse. Hvis du sletter informasjonskapslene dine, har dette den konsekvens at også Matomos avmeldings-informasjonskapsel blir slettet. Avmeldingen må dermed reaktiveres gjennom et nytt besøk til siden vår.

5. Plugins og verktøy

YouTube med utvidet personvern

Vår nettside benytter plugins fra nettstedet YouTube. Operatør av sidene er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Vi benytter YouTube i utvidet personvernmodus. Denne modus medfører ifølge YouTube, at YouTube ikke lagrer noen opplysninger om de besøkende på nettsiden før de ser på videoen. Videreformidlingen av opplysningene til YouTube-partnere blir derimot ikke obligatorisk utelukket ved den utvidede personvernmodus. Blant annet etablerer YouTube - uavhengig av om du ser på en video eller ikke – en forbindelse til Googles DoubleClick-nettverk.

Så snart du starter en YouTube-video på nettsiden vår, etableres en forbindelse til YouTube sine servere. Derigjennom gis beskjed til YouTube-serveren om hvilke av våre sider du har besøkt. Hvis du er innlogget på din YouTube-konto, gjør du det mulig for YouTube å tilordne din surfeatferd direkte til din personlige profil. Dette kan du forhindre, ved at du logger deg ut av din YouTube-konto.
Videre kan YouTube etter oppstart av en video lagre forskjellige informasjonskapsler på datamaskinen din. Med hjelp av disse informasjonskapslene kan YouTube innhente opplysninger om besøkende på nettsiden vår. Disse opplysningene blir bl. a. anvendt for å registrere videostatistikk, forbedre brukervennligheten og forebygge bedrageriforsøk. Informasjonskapslene blir værende på datamaskinen din helt til du sletter dem. Eventuelt kan det ved oppstart av en YouTube-video utløses ytterligere databehandlingshendelser som vi ikke har noen innflytelse over. Bruken av YouTube gjennomføres for å fremme vårt online-tilbud. Dette utgjør en berettiget interesse i henhold til GDPR art. 6, 1. ledd, bokstav f. Mer opplysninger om personvern hos YouTube finner du i  Personvernerklæringen nedenfor: https://policies.google.com/privacy?hl=no.

Google Web Fonts

Denne siden benytter såkalte "web fonts", som er stilt til disposisjon av Google, for å gi en enhetlig fremstilling med hensyn til skrifttyper. Disse Google-fonts der lokalt installert. Det foreligger dermed ingen forbindelse til Google sine servere.

Google Maps (med samtykke)

Denne siden benytter også karttjenesten Google Maps over en API. Tilbyder er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For å sikre personvernet på nettsiden vår, er Google Maps deaktivert når du første gang går inn på nettsiden vår. En direkte forbindelse til Google sine servere blir først etablert når du selvstendig aktiverer Google Maps (samtykke etter GDPR art. 6, 1. ledd, bokstav a).

På denne måten forhindrer vi at opplysningene dine blir overført til Google allerede ved første besøk på siden.

Etter aktiveringen vil Google Maps lagre IP-adressen din. Denne vil deretter som regel overføres til en av Googles servere i USA og lagres der. Tilbyderen av denne siden har etter aktivering av Google Maps ingen innflytelse over denne dataoverføringen.

Mer informasjon om behandlingen av brukerdata finner du i Personvernerklæringen til Google: https://www.google.de/intl/no/policies/privacy/.

6. Sosiale medier, verktøy og tredjepartsinnhold

Online-tilstedeværelse i sosiale medier

Vi opprettholder en online-tilstedeværelse i sosiale nettverk og plattformer, for å kommunisere med de kundene, interessentene og brukerne som er aktive der og for å kunne informere dem om våre ytelser. Ved åpning av de aktuelle nettverk og plattformer gjelder forretningsvilkårene og retningslinjene for databehandling for den aktuelle operatør.

På grunnlag av våre berettigede interesser i henhold til GDPR art. 6, 1. ledd, bokstav f og en kontrakt om oppdragsbehandling i henhold til GDPR art. 28, 3. ledd, 1. setning, anvender vi sosiale-media-styringsverktøyet Swat.io des Anbieters Swat.io GmbH, Schönbrunner Straße 213-215, 3. Stock, 1120 Wien, Austria, med funksjonene Publisere, Engasjere, Lytte, Målgruppe og Måling. Dermed kan vi offentliggjøre innhold spesifisert på nettverk henholdsvis plattformer og kanaler, bearbeide brukerreaksjoner, gjennomsøke de sosiale nettverkene og plattformene etter omtaler, samt analysere samtlige interaksjoner met oss og våre tiltak. Ved hver interaksjon med vår online-tilstedeværelse i sosiale nettverk og plattformer blir de av dine opplysninger lagret som du har lagt igjen på de anvendte profilene. Det dreier seg bl. a. om navn, kjønn, profilbilde, profil-URL, brukernavn. Dessuten innhentes tidspunktene for din interaksjon med vår online-tilstedeværelse.