Skydd av personuppgifter

Om skydd av personuppgifter i enlighet med GDPR

Här får du all information beträffande insamling och behandling av dina personuppgifter:
Information om uppgiftsskydd enligt artikel 13.3.i GDPR (PDF, 83 KB).

 


 

1. Skydd av personuppgifter i korthet

Allmänt

Följande ger dig en enkel överblick över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Med personuppgifter avses uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Mer ingående information om skydd av personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy som du hittar under denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på den här webbplatsen?
För behandlingen av uppgifter på den här webbplatsen ansvarar webbplatsägaren. Dennes kontaktinformation hittar du under Företagsfakta på den här webbplatsen.

Hur samlar vi in dina uppgifter?
Dels samlas de in genom att du tillhandahåller dem. Här kan det till exempel handla om uppgifter som du själv fyller i ett kontakformulär. Andra uppgifter samlas in automatiskt av vårt IT-system när du besöker webbplatsen. Det är framförallt tekniska data (till exempel om webbläsare, operativsystem och klockslag för ditt besök). Insamlingen av dessa uppgifter sker automatiskt när du besöker vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?
En del samlas in för att vi ska kunna tillhandahålla en felfri tillgång till och drift av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter?
Du har rätt att när som helst och utan kostnad få information om ursprung, mottagare och ändamål när det gäller de personuppgifter som finns sparade om dig. Du har dessutom rätt att begära att dessa uppgifter korrigeras, spärras eller raderas. Du kan när som hest vända dig till oss om detta, liksom även om andra ärenden som gäller skydd av personuppgifter, genom att använda den kontaktinformation som finns under Företagsfakta på webbplatsen. Vidare har du även rätt att inge klagomål till aktuell tillsynsmyndighet.

Dessutom har du rätt att under specifika omständigheter begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Information om detta hittar du i vår integritetspolicy i avsnittet ”Rätt till begränsning av behandling“.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

Vid ditt besök på vår webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta sker framförallt med hjälp av cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende sker som regel anonymt och kan inte härledas tillbaka till dig.

Du kan motsätta dig denna analys eller förhindra den genom att inte använda specifika verktyg. Detaljerad information om dessa verktyg och om dina möjligheter att motsätta dig analysen hittar du i följande integritetspolicy.

2. Allmänna anvisningar och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Webbplatsägaren tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande lag om skydd av personuppgifter liksom även i enlighet med denna integritetspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy redovisar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den anger även hur och i vilket syfte insamling sker.

Observera att det vid överföring av data på internet (till exempel vid kommunikation per e-post) kan finnas säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av dessa data mot obehörig tillgång från tredje part är inte möjligt.

Information om ansvarig enhet

Den som ansvarar för behandlingen av uppgifter på den här webbplatsen är:
Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG
Kemptener Str. 17 - 24
D-87493 Lauben/Allgäu
Telefon: +49 8374 92-0
E-post: info@champignon.de

Ansvarig enhet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (till exempel namn, e-postadresser och liknande).

Lagstadgat uppgiftsskyddsombud

Vi har utsett ett uppgiftsskyddsombud för vårt företag.
Thomas Hug
IDKOM Networks GmbH
Dieselstraße 1
D-87437 Kempten (Allgäu)
Telefon: +49 831-59090-0
E-post: datenschutz@idkom.de

Återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter

En stor del av databehandlingen är endast möjlig tack vare att du har gett ditt uttryckliga samtycke till den. Du kan när som helst återkalla ett tidigare givet samtycke. Det räcker att du skickar oss ett informellt mejl om detta. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av tidigare behandling grundad på samtycke innan detta återkallas.

Rätt att göra invändningar mot insamling av personuppgifter i specifika fall, liksom mot direkt marknadsföring (artikel 21 i GDPR)

När behandlingen sker baserat på artikel 6.1.e eller 6.1.f i GDPR har du rätt att, när som helst och av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot behandlingen av personuppgifter. Detta gäller även för profilering som sker med stöd av dessa bestämmelser. Det aktuella rättsliga grunden som behandlingen baseras på hittar du i denna integritetspolicy.

Om du gör invändningar kommer vi inte att behandla de personuppgifter det gäller, såvida inte vi kan visa på avgörande och berättigade skäl för vår behandling som väger tyngre än dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter eller om behandlingen krävs för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (rätt att invända i enlighet med artikel 21.1 i GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas i syfte att bedriva direkt marknadsföring, så har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dessa personuppgifter i detta syfte. Detta gäller även för profileringen i den mån denna är direkt kopplad till en sådan direkt marknadsföring. Om du invänder kommer dina personuppgifter därefter inte användas mer i syfte att bedriva direkt marknadsföring (rätt att invända i enligt artikel 21.2 i GDPR ).

Rätt att inge klagomål till aktuell tillsynsmyndighet

Vid överträdelse av GDPR har berörd person rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet, framförallt i den medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller den plats där den misstänkta överträdelsen har ägt rum. Rätten att inge klagomål gäller oavsett möjlighet till andra administrativa eller rättsliga prövningar.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som har samlats in baserat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få dem överförda till dig eller till tredje part. Om du begär en direkt överföring av dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig sker detta endast i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- respektive TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och som skydd vid överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel vid beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss i egenskap av webbplatsägare, SSL- respektive TLS-kryptering. Du ser att det handlar om en krypterad förbindelse dels genom att webbadressen inleds med ”https://” istället för ”http://” och dels genom låssymbolen i adressfältet.

Om SSL- respektive TLS-kryptering är aktiverat kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, spärrning, radering och korrigering

Inom ramarna för gällande lagstiftning har du rätt att när som helst och utan kostnad få information om ursprung, mottagare och ändamål för behandlingen när det gäller de personuppgifter som finns sparade om dig liksom även rätt att begära att dessa korrigeras, spärras eller raderas. Du kan fråga oss om detta liksom om annat som gäller personuppgifter genom att använda den angivna kontaktinformationen som finns under Företagsfakta på webbplatsen.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. När det gäller detta kan du när som helst vända dig till oss genom att använda den kontaktinformation som finns under Företagsfakta på webbplatsen. Rätten att begära en begränsning av behandling gäller i följande fall:

• Om du bestrider personuppgifternas korrekthet behöver vi som regel tid för att kontrollera detta. Under tiden som vi utför denna kontroll har du rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
• Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig kan du istället för en radering begära en begränsning av behandlingen av uppgifterna.
• När vi inte längre behöver dina personuppgifter men ändå sparar dem för att kunna fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk kan du istället för en radering begära en begränsning av behandlingen av uppgifterna.
• Om du har invänt mot vår behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det inte har fastställts vems intressen som väger tyngst, har du rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, får dessa uppgifter – bortsett från deras lagring – endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl gällande ett viktigt allmänintresse för EU eller en medlemsstat.

3. Datainsamling på vår webbplats

CookiesServerloggfiler

 

Webbplatsleverantören samlar in och lagrar automatiskt vissa uppgifter i så kallade serverloggfiler som din webbläsare överför automatiskt till oss. Dessa uppgifter omfattar:

• webbläsartyp och -version 
• använt operativsystem
• referens-URL
• värdnamnet för den anropande terminalen
• klockslag för serverförfrågan
• IP-adress

Dessa uppgifter kombineras inte med andra datakällor.

Registreringen av dessa uppgifter sker med stöd av artikel 6.1.f i GDPR. Webbplatsägaren har ett berättigat intresse av en teknisk felfri återgivning och optimering av webbplatsen och för detta ändamål krävs serverloggfilerna.

Kontaktformulär

Om du gör förfrågningar till oss via kontaktformulär, kommer dina uppgifter från formuläret inklusive de kontaktuppgifter du har angett där att sparas av oss i syfte att kunna bearbeta din förfrågan och eventuella uppföljningsfrågor från dig. Dessa uppgifter vidarebefordrar vi inte utan ditt samtycke.

Behandlingen av uppgifter som anges i kontaktformulär sker därmed enbart med stöd av ditt samtycke (artikel 6.1.a i GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Det räcker att du skickar oss ett informellt mejl om detta. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av tidigare behandling grundad på samtycke innan detta återkallas.

De uppgifter som du har angett i kontaktformuläret stannar hos oss tills du begär att vi raderar dess, återkallar ditt samtycke till lagringen eller om ändamålet för lagringen av uppgifterna bortfaller (till exempel efter avslutad behandling av din förfrågan). Tvingande lagstiftning – framförallt när det gäller lagringsperioder – påverkas inte.

Förfrågningar via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax, kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter som denna kontakt genererar (namn, förfrågan) att sparas och behandlas av oss i syfte att kunna behandla ditt ärende. Dessa uppgifter vidarebefordrar vi inte utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter sker med stöd av artikel 6.1.b i GDPR förutsatt att din förfrågan krävs för att fullgöra eller ingå ett avtal. I alla övriga fall sker behandlingen med stöd av ditt samtycke  (artikel 6.1.a i GDPR) och/eller av vårt berättigade intresse (artikel 6.1.f i GDPR), då vi har ett berättigat intresse av en effektiv behandling av  förfrågningar som görs till oss.

De uppgifter som du överför till oss via kontaktformuläret stannar hos oss tills du begär att vi raderar dess, återkallar ditt samtycke till lagringen eller om ändamålet för lagringen av uppgifterna bortfaller (till exempel efter avslutad behandling av din förfrågan). Tvingande lagstiftning – framförallt när det gäller lagringsperioder – påverkas inte.

4. Analysverktyg och reklam

Matomo (f.d. Piwik)

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Matomo, ett open source-projekt. Matomo använder så kallade ”cookies”. Detta är textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. I detta syfte lagras de uppgifter som cookien genererar om din användning av webbplatsen på vår server. IP-adressen anonymiseras före lagringen.

Matomo-cookies sparas på din terminal tills du raderar dem.

Lagringen av Matomo-cookies och användningen av detta analysverktyg sker med stöd av artikel 6.1.f i GDPR. Webbplatsägaren har ett berättigat intresse av den anonymiserade analysen av användarbeteende både för att optimera webbplatsen och sin reklam.

De uppgifter om användningen av denna webbplats som cookien ger vidarebefordras inte till tredje part. Du kan förhindra att cookies lagras på din dator genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare. Dock kan detta medföra att du inte kan använda dig av alla funktioner fullt ut på denna webbplats.

Om du motsätter dig lagringen och användningen av dina uppgifter kan du avaktivera lagringen och användningen här. I sådant fall sparar din webbläsare en så kallad opt-out-cookie vilket resulterar i att Matomo inte sparar några uppgifter om din användning. När du raderar dina cookies resulterar detta i att även Matomos opt-out-cookie raderas. Opt-out-cookien måste därför aktiveras på nytt vid ditt nästa besök på vår webbplats.

5. Plugins och verktyg

YouTube med utökat skydd av personuppgifter

På vår webbplats används plugins från webbplatsen YouTube. Webbplatsägare är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Vi använder YouTube i ett utökat dataskyddsläge. Enligt YouTube medför detta läge att YouTube inte lagrar några uppgifter om besökare av denna webbplats innan de tittar på videon. Det utökade dataskyddsläget gör dock inte att överföring av uppgifter till YouTube-partner är uteslutet. Oavsett om du har sett en video upprättar därför YouTube en anslutning till Google DoubleClick-nätverket.

Så snart du startar en YouTube-video på vår webbplats, upprättas en förbindelse till YouTubes servrar. Då informeras YouTube-servern vilken av våra webbplatser du har besökt. Om du är inloggad till ditt YouTube-konto, gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. YouTube kan vidare efter det att du har startat en video lagra olika cookies på din terminal. Med hjälp av dessa cookies kan YouTube få uppgifter om besökare på vår webbplats. Dessa uppgifter används bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förebygga bedrägeriförsök. Dessa cookies sparas på din terminal tills du raderar dem. När du startar en YouTube-video kan detta i förekommande fall utlösa annan behandling av personuppgifter över vilken vi saknar inflytande. Vi använder YouTube för att kunna visa vårt onlineutbud på ett attraktivt sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1.f i GDPR dar. Mer information om YouTubes skydd av personuppgifter hittar du i deras integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Google Web Fonts

För en enhetlig återgivning av typsnitt använder denna webbplats Web Fonts, en tjänst som tillhandahålls av Google. Google Web Fonts installeras lokalt. Någon anslutning till Googles serverar upprättas inte.

Google Maps (med samtycke)

Den här webbplatsen förfogar över en API från karttjänsten Google Maps. Webbplatsägare är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

I syfte att garantera skyddet för personuppgifter på vår webbplats är Google Maps avaktiverat när du för första gången besöker vår webbplats. En direkt anslutning till Googles servrar upprättas först när du själv aktiverar Google Maps (samtycke i enlighet med artikel 6.1.a i GDPR).

På så vis förhindras att dina uppgifter överförs till Google så snart du kommer till vår webbplats.

Efter aktivering sparar Google Maps din IP-adress. Denna överförs sedan som regel till och sparas på någon av Googles servrar i USA. Webbplatsägaren har efter din aktivering av Google Maps inget inflytande över denna överföring av uppgifter.

Mer information om hantering av användardata hittar du i Googles integritetspolicy: https://www.google.de/intl/sv/policies/privacy/.

6. Sociala medier, verktyg och tredje parts innehåll

Onlinenärvaro i sociala medier

Vi upprätthåller en onlinenärvaro i sociala nätverk och på sociala plattformar i syfte att där kunna kommunicera med aktiva kunder, intressenter och användare samt för att där kunna informera om våra tjänster. Vid din anslutning till de aktuella nätverken och plattformarna gäller de allmänna villkoren och riktlinjerna gällande behandling av personliga uppgifter för den som äger och driver det aktuella nätverket eller plattformen.

Vi använder oss av, med stöd av vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1.f i GDPR och ett orderbearbetningsavtal enligt artikel 28.3.1 i GDPR, Social-Media-Management-verktyget Falcon.io från Swat.io des Anbieters Swat.io GmbH, Schönbrunner Straße 213-215, 3. Stock, 1120 Wien, Austria, med funktionerna Publish, Engage, Listen, Audience och Measure. Därigenom kan vi publicera nätverks- respektive plattforms- och kanalspecifikt innehåll, bearbeta användarreaktioner, söka igenom de sociala nätverken och plattformarna efter omnämnanden liksom även analysera all interaktion med oss och våra åtgärder. Vid varje interaktion med vår onlinenärvaro inom sociala nätverk och plattformar sparas uppgifter om dig som du har sparat i dina eventuella användarprofiler. Sådana uppgifter är exempelvis namn, kön, profilbild, profil-URL, handle/användarnamn. Vidare sparas även information om klockslaget för din interaktion med vår onlinenärvaro.