Gegevensbescherming

Opmerkingen ten aanzien van gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hier vindt u alle informatie over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens:
Informatie over gegevensbescherming volgens art. 13 lid 3 AVG (pdf, 83 KB).

 


 

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De onderstaande opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in onze privacyverklaring, die onder deze tekst is weergegeven.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking van de op deze website verzamelde gegevens vindt plaats door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens kunt u vinden in het Impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ons die heeft meegedeeld. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult. Andere gegevens worden bij uw bezoek aan de website automatisch door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, bedrijfssysteem of tijdstip van bezoeken van de website). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om voor een storingvrij toegankelijke website te zorgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor een analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft op elk moment het recht kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger(s) en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens te verlangen. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het in het Impressum aangegeven adres. Verder heeft u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Bovendien heeft u het recht onder bepaalde omstandigheden beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Meer bijzonderheden hierover vindt u in de privacyverklaring onder 'Recht op beperking van de verwerking'.

Analysetools en tools van derde aanbieders

Bij uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met behulp van cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt doorgaans anoniem plaats; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en over uw mogelijkheden van bezwaar vindt u in de hierna volgende privacyverklaring.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring..

Als u deze website gebruikt worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In de onderhavige privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Hierin wordt ook uitgelegd hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat een volledig veilige gegevensoverdracht in het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) niet kan worden gegarandeerd. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG
Kemptener Str. 17 - 24
87493 Lauben/Allgäu, Duitsland
Telefoon: +49 8374 92-0
e-mail: info@champignon.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadressen o.i.d.).

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.
Thomas Hug
IDKOM Networks GmbH
Dieselstraße 1
87437 Kempten (Allgäu), Duitsland
Telefoon: +49 831-59090-0
e-mail: datenschutz@idkom.de

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn slechts mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een al door u gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is daarvoor voldoende. Door de intrekking wordt de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voor de intrekking niet aangetast.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van artikel 6 lid 1 sub e of f AVG, heeft u te allen tijde het recht vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor profiling dat op deze bepalingen gebaseerd is. De toepasselijke rechtsgrondslag waarop een verwerking berust, is in deze privacyverklaring weergegeven.

Als u bezwaar maakt zullen wij uw desbetreffende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art. 21 lid 1 AVG).

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profiling voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens daarna niet meer voor deze direct marketing verwerkt (bezwaar volgens art. 21 lid 2 AVG).

Klachtrecht bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

Indien er inbreuk wordt gemaakt op de AVG heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Het recht op een klacht bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht gegevens, die wij op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gangbare, machineleesbare vorm. Indien u wilt dat de gegevens direct worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen indien dit technisch uitvoerbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als websitebeheerder stuurt, een SSL-of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het symbool van het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet worden meegelezen door derden.

Informatie, blokkering, wissing en rectificatie

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger(s) ervan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het in het Impressum aangegeven adres..

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Hiervoor kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het in het Impressum aangegeven adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

• Indien u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij in de regel tijd nodig om dit te controleren. U heeft het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen voor de periode waarin de controle plaatsvindt.
• Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig plaatsvond/plaatsvindt, kunt u in plaats van wissing om beperking van de gegevensverwerking verzoeken.
• Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze gegevens nodig heeft voor de uitoefening, onderbouwing of instelling van rechtsvorderingen, heeft u het recht om in plaats van wissing, de beperking van gegevensverwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
• Als u bezwaar volgens art. 21 lid 1 AVG heeft gemaakt, moet een afweging tussen uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, worden deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

3. Gegevensverzameling op onze website

CookiesServer-logbestanden

 

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

• browsertype en browserversie 
 • gebruikt bedrijfssysteem
 • referrer URL
• hostnaam van de oproepende computer 
• tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

Het verzamelen van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch storingvrije weergave en optimalisering van zijn website: hiervoor moeten server-logbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u aanvragen toestuurt per contactformulier worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, met inbegrip van de daarin door u aangegeven contactgegevens, voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is daarvoor voldoende. Door de intrekking wordt de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingprocessen voor de intrekking niet aangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om wissing vraagt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van de behandeling van uw aanvraag). Het voorgaande laat onverlet de dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax.

Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt voor de behandeling van uw aangelegenheid. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG indien uw aanvraag samenhangt met de uitvoering van een overeenkomst of nodig is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen berust de verwerking op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij een effectieve behandeling van de aan ons gerichte aanvragen.

De door u middels contactaanvraag verstrekte gegevens blijven bij ons, totdat u ons om wissing verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van de behandeling van uw aangelegenheid). Het voorgaande laat onverlet de dwingende wettelijke bepalingen, met name wettelijke bewaartermijnen.

4. Analysetools en reclame

Matomo (voormalig Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daartoe wordt de door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Voordat opslag plaatsvindt, wordt het IP-adres geanonimiseerd. 

Matomo-cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat tot u deze wist.

De opslag van Matomo-cookies en het gebruik van dit analyse-tool vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware; wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken.

Als u niet akkoord gaat met opslag en gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren.  In dat geval wordt in uw browser een opt-out cookie geplaatst dat verhindert dat Matomo gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies wist, heeft dit tot gevolg dat ook het Matomo opt-out cookie wordt gewist. De opt-out functie moet bij een volgend bezoek weer worden geactiveerd.

5. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Onze website gebruikt plug-ins van de website YouTube. Beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Deze modus bewerkstelligt volgens YouTube, dat YouTube geen Informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat deze de video bekijken. De doorgifte van gegevens aan YouTube-partners kan daarentegen niet volledig worden uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt namelijk, onafhankelijk van het feit of u een video bekijkt, een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke pagina's u van ons heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door u uit te loggen van uw YouTube-account. Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over bezoekers van onze website ontvangen. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot bedrog te voorkomen. De cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat tot u deze wist. Eventueel kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen geactiveerd worden waarop wij geen invloed hebben. Wij maken gebruik van YouTube om ons online aanbod op een aantrekkelijke manier weer te geven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG.
Verdere informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypes maakt deze website gebruik van zogenaamde web fonts die ter beschikking worden gesteld door Google. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Een verbinding met de servers van Google vindt daarbij niet plaats.

Google Maps (met toestemming)

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder hiervan is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de gegevensbescherming op onze website te garanderen is Google Maps gedeactiveerd als u onze website voor de eerste keer bezoekt. Een directe verbinding met de servers van Google wordt pas gemaakt, als u Google Maps zelf activeert (toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG).

Op deze manier wordt voorkomen dat uw gegevens al bij het eerste bezoek aan de website worden overgedragen aan Google.

Na de activering zal Google Maps uw IP-adres opslaan. Dit adres wordt daarna doorgaans overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft na de activering van Google Maps geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/.

6. Sociale media, tools en inhoud van derden

Online optreden in sociale media

Wij treden online op in sociale netwerken en op platforms om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en hen te kunnen informeren over ons aanbod. Bij het oproepen van netwerken en platformen zijn de algemene voorwaarden en richtlijnen inzake gegevensverwerking van de desbetreffende beheerders van toepassing. 

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid 1 sub f AVG en een overeenkomst tot opdrachtverwerking volgens art. 28 lid 3 zin 1 AVG maken wij gebruik van het Social-Media-Management-Tool Swat.io des Anbieters Swat.io GmbH, Schönbrunner Straße 213-215, 3. Stock, 1120 Wien, Austria, met de functies Publish, Engage, Listen, Audience en Measure. Daarmee kunnen we specifieke inhoud omtrent netwerk, platform en kanaal publiceren, reacties van gebruikers behandelen, sociale netwerken en platformen doorzoeken op vermeldingen en alle interacties met ons en onze acties analyseren. Bij elke interactie met ons online optreden in sociale netwerken en op platforms worden uw gegevens opgeslagen en in de desbetreffende door u gebruikte profielen vastgelegd. Dat zijn bijvoorbeeld naam, geslacht, profielfoto, profiel-URL, handelaars-/gebruikersnaam. Bovendien worden de tijdstippen van uw interacties met ons online optreden verzameld.